เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายผดุง เตชะศรินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายปรีดี บุญยัง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นางน้ําผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ