เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

คณะกรรมการบริษัท

นายผดุง เตชะศรินทร์

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

นายปรีดี บุญยัง

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นางน้ําผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ กรรมการกํากับดูแลความยังยืน และบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ประธานกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลและกรมการอิสระ

นายสุภกิต เจียรวนนท์

ประธานกรรมการและกรรมการกําหนด ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

รองประธานกรรมการ

นายศุภชัย เจียรวนนท์

รองประธานกรรมการ

นายอดิเรก ศรีประทักษ์

กรรมการ

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการและกรรมการกํากับดูแลความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล

นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ

นายประเสริฐ จารุพนิช

กรรมการ

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการ

นายปิยะวัฒน์ฐิตะสัทธาวรกูล

กรรมการ

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการ

เลขานุการบริษัทและหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

นายกฤษดา เอื้อปิยะชาติ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และรองกรรมการผู้จัดการ สํานักตรวจสอบ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร