เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรมการอิสระ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรมการอิสระ

นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรมการอิสระ

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการบรรษัทภิบาล