เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

คณะกรรมการบริหาร/คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหาร

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

ประธานกรรมการบริหาร

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายปิยะวัฒน์ฐิตะสัทธาวรกูล

รองประธานกรรมaการบริหาร

นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์

กรรมการบริหาร

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการบริหาร

นายวิเศษ วิศิษฏวิญญ

กรรมการบริหาร

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร จึงวิโรจน์

กรรมการบริหาร

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

กรรมการบริหาร

คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธานินทร์ บูรณมานิต

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายทวีศักดิ์ แก้วรัตนปัทมา

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน

นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายชวน นิมกิตติกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานกระจายสินค้า

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานพัฒนาความยั่งยืน

นายโกษา พงศ์สุพัฒน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มันเจริญ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานปฏิบัติการ

นายสกล เตชะสถาพร

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานจัดซื้อ

นายวิเชียร จึงวิโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายบาน CORPORATE ASSET AND FACILITIES MANAGEMENT

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานทรัพยากรบุคคล

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

นายวรเดช หงศ์เดชานันท์

รองกรรมการผู้จัดการ สํานักบัญชี
/ ผู้ควบคุมดูแลการจัดทําบัญชี

หัวหน้ากํากับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด

หัวหนŒางานกํากับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท