เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

โครงสร้างกลุ่ม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

*แสดงสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในกลุ่ม Makro