เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการด้านการศึกษา ธุรกิจค้าปลีก


เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบัน
การศึกษา ได้แก่


สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียว ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การ ทำงานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจัง และครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี คุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและสามารถ ปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้นรูปแบบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (Work-based Education)


เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อสร้างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกโดยตรงและมีสถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง


โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้ การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีเป้าหมาย ในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อให้ เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ


ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้น การให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากร ที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก


เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าใจถึงบุคลิกภาพและศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่านลายผิววิทยา โดยกลุ่มผู้เข้ารับการวิเคราะห์มีความหลากหลายตั้งแต่เด็กจนถึงผู้บริหารองค์กรธุรกิจ อีกทั้งยังให้บริการด้านการทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างคนที่มีคุณภาพและมีความสุข ส่งผลให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ


เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโค้ชตามมาตรฐานของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation หรือ ICF) และการโค้ชกลุ่ม หรือ Action Learning Coach ของ World Institute of Action Learning หรือ WIAL โดยมีพันธมิตรเป็นสถาบันการโค้ชระดับโลกที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านการโค้ชมานานกว่า 40 ปี อย่าง MMS Worldwide Institute รวมถึงสถาบันด้านการพัฒนาบุคลากรอีกหลายแห่ง อีกทั้งยังมีวิทยากร และโค้ชที่ได้รับการรับรองจาก ICF มากกว่า 30 ท่าน ที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรของท่านครอบคลุมทักษะด้านการโค้ช (Coach) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) การเป็นกระบวนกร (Facilitator) และทักษะด้านอารมณ์และความรู้สึก (Soft Skills) ทุกด้าน