เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการด้านการสื่อสารการตลาด


ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวม การบริการสื่อสารระดับมืออาชีพแบบ One Stop Service นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการจัดอีเวนต์และกิจกรรมทาง การตลาด เพื่อให้ลูกค้าบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ