เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

บริการด้านค้าส่ง


จำหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชำระเงินสดและบริการตนเองในประเทศไทยเมื่อได้มีการเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระบบการบริหารจัดการค้าส่งที่มีประสิทธิภาพ ของแม็คโครจึงเป็นเสมือนรากฐานในการขยายธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการนำสินค้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าจากผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสินค้าประเภทอาหารแช่แข็งและอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์ ฯลฯ ไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อนำเงินตราเข้าสู่ประเทศและช่วยให้ผู้ประกอบ การขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเกษตรกรไทยมีช่องทางจำหน่ายสินค้าไปสู่นานาชาติได้ ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาอยู่ 123 แห่งทั่วประเทศ และ 1 สาขา ที่ประเทศกัมพูชา