เกี่ยวกับ ซีพี ออลล์

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ

นายสุภกิต เจียรวนนท์

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ