การเป็น Store Business Partner

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของร้าน
Store business partner

การเข้าร่วมลงทุน

**ได้รับคืนเมื่อสิ้นสุดการบริหาร ได้รับดอกเบี้ยคืนทุกปีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ 1 มค. ของทุกปี

ระยะเวลาการทำสัญญา

Type 1 : ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี

Type 2: ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขติดต่อ

02-826-7800