คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2562

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำไตรมาส 3/2562 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำไตรมาส 2/2562 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำไตรมาส 1/2562 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2561

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำไตรมาส 3/2018 ภาษาไทยTH EnglishEN

IDR 11/2018 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำไตรมาส 2/2018 ภาษาไทยTH EnglishEN

IDR 09/2018 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2560

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ประจำปี 2560 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 3 ปี 2560 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 2 ปี 2560 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงาน (MD&A) ไตรมาส 1 ปี 2560 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2559

ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 2/2559 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20 ภาษาไทยTH EnglishEN

ชี้แจงกำไรสุทธิสำหรับงวดไตรมาส 3/2559 เพิ่มขึ้น จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เกินกว่าร้อยละ 20 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2558

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31-Mar-2015, (May 12, 2015) ภาษาไทยTH EnglishEN

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2015, (Aug 10, 2015) ภาษาไทยTH EnglishEN

Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30-Sep-2015, (Nov 10, 2015) ภาษาไทยTH EnglishEN

Notification on the Incremental of Net Profit FY2015 by More Than 20 Percent from the Same Period of the Previous Year of CP All Public Company Limited ThaiEng ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2557

Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31-Mar-2014 (May 7, 2014) ภาษาไทยTH EnglishEN

Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30-Jun-2014, (Aug 6, 2014) ภาษาไทยTH EnglishEN

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31-Dec-2014, (Feb 17, 2015) ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2556

Difference of Operating Results for FY12 by More Than 20% YoY (February 19, 2013) ภาษาไทยTH EnglishEN

Notification on the Difference of Total Revenue for the Year 2013 by More Than 20 (Mar 12, 2014) ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2555

Difference of Operating Results for 1Q12 by More Than 20% YoY (May 8, 2012) ภาษาไทยTH EnglishEN

Difference of Operating Results for 3Q12 by More Than 20% YoY (November 6, 2012) ภาษาไทยTH EnglishEN

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2554

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2553

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2552

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2551

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2550

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2549

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) 2548

คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ (MD&A)