คุณถาม – เราตอบ

หากผู้ถือหุ้นเสียชีวิตจะต้องทำอย่างไร

ก่อนอื่นทายาทจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อจัดตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วให้ยื่นหลักฐานดังนี้
1. แบบขอจัดการหลักทรัพย์มรดก
2. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง โดยผู้จัดการมรดกทุกหน้า
3. สำเนาใบมรณะบัตร ผู้จัดการมรดกลงนามรับรองความถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดย เจ้าของบัตร
6. สำเนาบัตรประชาชนของพยานจำนวน 2 ท่าน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
7. ใบหุ้นฉบับจริง โดยผู้จัดการมรดกลงนามในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงนามในช่องผู้รับโอน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวไปที่ บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นนายทะ เบียนของบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป