ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งสำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง และมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เราสามารถรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตที่ยั่งยืน