ความยั่งยืน

การมีส่วนร่วมใน SDGs ของ CP ALL

SDGs and CP ALL

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้นำจากทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติกว่า 167 ประเทศได้เข้าร่วมการประชุม UN Summit ที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือและลงมติร่วมกันต่อการดำเนินการเรื่อง “Transforming Our World: The 2030
Agenda for Sustainable Development” โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่ ที่เรียกว่า “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ต่อยอดจาก “เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ” (MDGs) ที่สิ้นสุดลงเมื่อปี 2558 โดย SDGs มุ่งเน้นการพัฒนาในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นเข็มทิศในการพัฒนาตลอดระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 ถึง เดือนสิงหาคม 2573)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDGs)

การที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อแผนงานที่ยิ่งใหญ่และท้าทายสะท้อนถึงความเป็นเอกฉันท์ในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ในขณะที่หนทางการดำเนินงานตามกระบวนการสากลนี้ยังคงอีกยาวไกล แต่ในท้ายที่สุดกระบวนการสากลนี้จะก่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม และเป็นพื้นฐานของสำเร็จในอนาคต

CP ALL ตระหนักดีว่า การดำเนินการเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะต้องเริ่มจากความเสมอภาคและความยั่งยืนจากภายใน ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายของทั้งบริษัทฯ ชุมชน ท้องถิ่น และ สังคม โดยแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ SDGs

ความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs)