มิติด้านเศรษฐกิจ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยึดถือการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถือผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล และหัวใจหลักของการบริหารธุรกิจ พร้อมกับการสร้างธุรกิจให้เติบโตมีกำไรที่เหมาะสม บนต้นทุนที่คุ้มค่า ก่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจขององค์กร และระบบเศรษฐกิจของประเทศ