มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่บรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการลงทุนเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่สำคัญ ตลอดจนการจัดให้มีกลไกในการจัดการเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ