ความยั่งยืน

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

บริหารน้ำอย่างรู้ค่า รักษาสมดุลชีวิต

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


“น้ำ” หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักสำหรับทุกชีวิตบนโลก ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการขยายตัวของประชากรในชุมชนต่าง ๆ มีเพิ่ม   มากขึ้น ส่งผลให้การผลิตสินค้าภาคอุตสาหกรรม การผลิตทางการเกษตรและโครงการก่อสร้างพัฒนา ผังเมืองต่าง ๆ มีความต้องการการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานการพัฒนาน้ำทั่วโลกปี 2562 (World Water Development Report 2019) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ระบุว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำของโลกเพิ่มมากขึ้น หนึ่งในสาเหตุเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และความต้องการในการใช้น้ำทวีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชากรโลกกว่า 4 พันล้านคน ทั่วโลกต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ และกว่า 2 พันล้านคนขาดแคลนแหล่งน้ำดื่มสะอาดในแต่ละปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) จึงสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพความมั่นคงและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแบ่งปันโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติในทุกพื้นที่ของสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้ทุกภาคชั้นทางสังคมและธุรกิจได้มีโอกาสในการใช้น้ำอย่างเท่าเทียม

แนวทางการดำเนินงาน


บริษัทมีแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำต่อหน่วยรายได้ โดยมีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ ขาดแคลนทรัพยากรน้ำ และเพิ่มสัดส่วนการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ การเอาใจใส่ปลูกจิตสำนึกภายในองค์กรในการรักษ์และรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำ รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชน ตลอดจนให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการบำบัดน้ำเสีย รวมไปถึงการให้ความสำคัญ และความเอาใจใส่ต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพ (สด สะอาด ปลอดภัย) และความคุ้มค่า แหล่งน้ำหลักของบริษัท คือ ระบบประปาทั่วประเทศ ซึ่งน้ำถูกนำมาใช้งานทั่วไปอื่น ๆ ได้แก่ ซักล้าง และประกอบอาหารหรือเครื่องดื่ม เป็นต้น และแหล่งน้ำอื่น ๆ ได้แก่ น้ำบาดาลที่มีการใช้เฉพาะบางขั้นตอนการผลิตในบริษัท ซีพีแรม จำกัด ซึ่งบริษัทใช้เพียงความร้อนจากน้ำบาดาลที่ความลึกระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ทดแทนน้ำร้อนสำหรับการล้างมือและอุปกรณ์บางประเภท ในกระบวนการผลิต

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


การประเมินความเสี่ยงด้านน้ำในพื้นที่ดำเนินการของบริษัท

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ประเมินความเสี่ยงด้านน้ำในพื้นที่ดำเนินการของบริษัท

บริษัทดำเนินการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น พื้นที่ดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าของ บริษัท  ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พื้นที่ดำเนินการของ บริษัท  ซีพีแรม จำกัด และพื้นที่ดำเนินการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ด้วยเครื่องมือ Aqueduct ของ World resource Intitule หรือ WRI  ซึ่งเป็นเครื่องมือสำรวจที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ : พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงระดับสูง และระดับสูงมาก คิดเป็นร้อยละ  1

ค่าความเครียดน้ำ (Water Stress)

สัดส่วนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความเครียดน้ำ (Water Stress)

ตัวอย่างแผนการบริหารจัดการน้ำ

โครงการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำของคู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 suppliers)

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านความเครียดน้ำ (Water Stress) ของพื้นที่คู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Supplier)

บริษัทดำเนินการทบทวนผลการประเมินความเสี่ยงด้านความเครียดน้ำของพื้นที่คู่ค้าที่สำคัญลำดับที่ 1 จำนวน 190 ราย ด้วยเครื่องมือการประเมิน Aqueduct ของ World Resources Institute (WRI) ประจำปี 2562

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ :

  • คู่ค้าจำนวน 13 ราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับสูงมาก
  • คู่ค้าจำนวน 14 ราย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
  • คู่ค้าจัดทำขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำ คิดเป็นร้อยละ 100  ของคู่ค้าที่มีความเสี่ยง

ข้อมูลอื่น ๆ


ผลการดำเนินการด้านการรักษาทรัพยากรน้ำ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม —> รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562