ความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัทประกาศนโยบาย กรอบการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงาน 3 เสาหลัก ดังนี้

HEART (Living Right)

ให้บริษัทสร้างหลักประกันการดำเนินงานที่โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยการรายงานการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจและการดำเนินงานด้านความยั่งยืนผ่านรายงานที่ได้รับการทวนสอบและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานสากล

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เป้าหมาย : บริษัทมีการเปิดเผยการดำเนินการด้านธรรมาภิบาลตามกรอบ OECD (the Organization for Economic Co-operation and Development) ครบทุกบริษัท ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPBHR) เคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง (Diversity & Inclusion)

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

เป้าหมาย : บริษัทมีการตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (HRDD) ตามมาตรฐาน UNGPBHR ครบทุกบริษัท ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้นำในองค์กรให้มีวิสัยทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและพัฒนาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตลอดห่วงโซ่คุณค่า ให้มีความรู้และมีทักษะในการจัดการธุรกิจโดยคำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย : ผู้นำและพนักงานของบริษัทผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน ครบ 100% ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทพัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการสร้างความตระหนักของคนในองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการเชื่อถือจากทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และหรือระดับโลก (ตามความเหมาะสมของธุรกิจ)

เป้าหมาย : บริษัทมีกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกบริษัท ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติสำหรับการต่อต้านการทุจริต” ให้พนักงานและคู่ค้าหลักที่สำคัญลำดับที่ 1 ของบริษัท ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการคอร์รัปชั่น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจตามความมุ่งมั่นที่กำหนดไว้ได้

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการเชื่อถือจากทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น

เป้าหมาย : บริษัทปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกส่วนงานทั้งในส่วนองค์กรและคู่ค้าหลักที่สำคัญลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)

HEALTH (Living Well)

ให้บริษัทสร้างคุณค่าทางสังคมโดยส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย จัดหาผลิตภัณฑ์และบริษัทย่อย (Suppliers) และสร้างโอกาสทางอาชีพรวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มคนในสังคมที่ต้องได้รับการดูเป็นพิเศษ)

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่มที่เปราะบางในสังคม

เป้าหมาย : เกษตรกร หรือผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง จำนวน 10,000 ราย ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่มุ่งเน้นสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมการแสดงสลากโภชนาการสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงมีการพัฒนาบริการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาพและสุขภาวะของคนในสังคมดีขึ้น

เป้าหมาย : มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่มุ่งเน้นสร้างสุขโภชนาการ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีต่อคนในสังคม เพิ่มขึ้นเป็น 10% ณ ปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทสนุบสนุนเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษา ความรู้ และทักษะในการดำรงชีวิต

เป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น จำนวน 100,000 ราย ภายในปี พ.ศ. 2563

ให้บริษัทเพิ่มมูลค่านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ใหม่และมูลค่าจากผลของการประหยัดที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์การบริการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อส่งเสริมผลประทบในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

เป้าหมาย : เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการและกระบวนการ ให้ได้อีก 50% ภายในปีพ.ศ. 2563 เทียบกับมูลค่าจากปีฐาน พ.ศ. 2559

ให้บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ของพนักงานและครอบคลุมถึงผู้รับเหมาะ โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานทุกกิจกรรม

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในเรื่องการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

เป้าหมาย : บุคลากรของบริษัทได้รับความคุ้มครองดูแลด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเทียบเท่าระดับสากล ภายในปี พ.ศ. 2563

HOME (Living Together)

ให้บริษัทลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการลดการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมทั้งปริมาณของเสียที่ไปกำจัดด้วยการฝังกลบ ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสริมให้ เกษตรกร คู่ค้า ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของบริษัทลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสนับสนุนโครงการรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความมุ่งมั่น : ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และองค์กรชั้นนำระดับโลก

เป้าหมาย : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต ให้ได้ 10% ภายในปีพ.ศ. 2563 เทียบกับมูลค่าจากปีฐาน พ.ศ. 2558

ให้ทุกบริษัทลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต ให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ เพิ่มสัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชนตามความเหมาะสม

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นลดผลกระทบเชิงลบที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

เป้าหมาย : ลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต ให้ได้ 10% ภายในปีพ.ศ. 2563 เทียบกับมูลค่าจากปีฐาน พ.ศ. 2558

ให้บริษัทประเมินการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล รวมถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ (อาทิ ป่าแหล่งต้นน้ำ ทะเลและชายฝั่ง) ตามความเหมาะสม

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการระบบนิเวศ เพื่อป้องกัน รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมาย : 100% ของวัตถุดิบหลัก ผ่านการประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล ภายในปีพ.ศ. 2563

ให้บริษัทดำเนินตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลักทุกราย เพื่อจัดหาวัตถุดิบหลักหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานรวมกับคู่ค้าทางธุรกิจและพันธมิตรในการจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย : 100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักลำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers) ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ภายในปีพ.ศ. 2563

ให้บริษัทมีกระบวนการที่ร่วมหารือและสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจลดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรและสังคม รวมถึงให้มีการประเมินผลกระทบที่อาจมีผลต่อสังคม โดยให้บริษัทมีการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับความเสี่ยงดังกล่าว พร้อมกับการให้ความสำคัญต่อการลงทุนในชุมชน รวมถึงจัดให้มีกลไกสำหรับจัดการข้อร้องเรียนประเภทผลกระทบทางสังคม พร้อมแนวทางการดำเนินงานแก้ไข

ความมุ่งมั่น : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับของชุมชนในทุกพื้นที่แหล่งดำเนินการของธุรกิจ

เป้าหมาย : ในปีพ.ศ. 2563 บริษัทต้องปราศจากข้อขัดแย้งที่สำคัญในทุกส่วนงานของการดำเนินธุรกิจและในทุกพื้นที่แหล่งดำเนินการของธุรกิจ