ประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ

การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ โดยการพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ภายใต้หลักสำคัญ 10 ประการของ GRI Standards ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Inclusiveness) การพิจารณาบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) ความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงานทั้งเชิงบวก และเชิงลบ (ฺBalance) ความชัดเจนของข้อมูล และเข้าใจง่ายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้เพื่อแสดงถึงแนวโน้มของการดำเนินงานที่ผ่านมา (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability) และขอบเขตของเวลาในการรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Timeliness) โดยหลักสำคัญเหล่านี้มีกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้

ผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญของ ซีพี ออลล์ ประจำปี 2562