ความยั่งยืน

สาส์นจากประธานกรรมการและประธาน กรรมการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลให้ภาวะตลอดและเงื่อนไขทางการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านค้าปลีกในประเทศไทยมากว่า 32 ปี บริษัทยังคงยึดมั่นพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ควบคู่ไปกับการตอบสนอนงความต้องการและความคาดหวังของสังคม ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรและแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกและผู้นำธุรกิจร้านสะดวกซื้อ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการทำงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคดิจิทัลให้ครอบคลุม เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการจัดการผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ และการดำเนินการของบริษัทให้น้อยที่สุดหรือ ไม่ให้เกิดผลกระทบเลย บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 15 ข้อ ที่ปรากฎในยุทธศาสตร์ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งบรรลุภายในปี 2563 โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่สอดคล้องกับความคาดหวังจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ตลอดจนพิจารณากระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์ร ทำให้องค์กรตระหนักถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นพร้อมปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมและชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 มีโครงการเพื่อลดปริมาณพลาสติดในการประกอบธุรกิจ กล่าวถึง โครงการ “ลดวันละถุง…คุณทำได้” ที่มีการต่อยอดโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โครงการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่บริษัทดำเนินงานและยังคงมุ่งมั่นดำเนนงานต่อไป เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย เช่น โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการตรวจประเมินความเสี่ยงและพัฒนาคู่ค้าด้านความยั่งยืนพร้อมกันนี้ บริษัทยังได้มุ่งยกระดับการดำเนินงานด้านสังคมโดยการสร้างโอกาสและส่งเสริมเกษตรกรไทย ร่วมเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนบทบาทชาวนาไทย ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้เพื่อสังคมและชุมชน เสริมสร้าง พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ให้กับชาวนา รวมถึงร่วมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้ความรู้เกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการรายย่อยให้มีช่องทางในการจัดจำหน่าย สามารถยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผมมีความภาคภูมิใจต่อการดำเนินโครงการด้านความยั่งยืนที่ประสบความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะการจัดการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการลดการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนร่วมปลููกจิตสำนึกให้แก่ พนักงาน เยาวชน ชุมชน และลูกค้าในเรื่องนี้ และร่วมส่งมอบโอกาสสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในถิ่นทรกันดาร 77 ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนั้น อีกโครงการหนึ่งที่ควรได้รับการยกย่อง คือ โครงการพัฒนา ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีศักยภาพและดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่รักและเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสำเร็จดังกล่าวของบริษัทจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดเพื่อนร่วมทางร่วมทำหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถรับมือความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัทตามลำดับพร้อมไปกับ สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 32 ปี ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ระดับ 5 ดาว หรือ เกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) บริษัทยังได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ปี 2562 ในกลุ่มรางวัล Sustainabiity Excellence ตลอดจนผ่านการคัดเลือก เข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainablilty Investment : THSI) นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Down Jones Sustainability Indices : DJSI) โดยมีคะแนนเป็นผู้นำ (Industry Leader) ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและอุปโภค บริโภค (Food & Staples Retailing) และบริษัทยังได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index ของหมวด Food & Drug Retailers รวมถึงได้รับคะแนนระดับ B จากการประเมินของ CDP ด้านสิ่งแวดล้อมหัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำเร็จด้านความยั่งยืนที่องค์กรได้รับในปี 2562 นับเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น การให้ความสำคัญ และการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยผนวกการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องเดียวกับการดำเนินธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ที่ครอบคลุมปี 2563-2567 มุ่งมั่นดำเนินงานให้บรรลุ 5 เป้าหมายหลัก ประกอลด้วย 1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยโครงการที่เข้มข้นยิ่งขึ้น ภายใต้กลยุทธ์ 7 Go Green 2) ลดการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติก 3) ลดขยะจากอาหารเสื่อมสภาพ (Food waste) 4) เพิ่มความครอบคลุมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และเกษตรกรรายย่อย 5) ลดความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงร่วมเชิดชูคุณค่าและสนับสนุนบทบาทของชาวนาไทย เพื่อเป็นการพัฒนารอบด้านอย่างยั่งยืน ร่วมสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการผ่านโครงการที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงยึดมั่นในหลัารเคารพสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบการดำเนินเงินขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และการเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights) ตลอดจนการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนในพื้นที่ตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยการสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และการจ้างงานชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้กับคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพราะภารกิจที่สำคัญของ ซีพี ออลล์ ไม่ได้มีเพียงแค่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการส่งมอบความยั่งยืนให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอด 24 ชั่วโมง สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงาน และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ซีพี ออลล์ มีเพื่อนที่รักและมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน กอปรกับความทุ่มเท มุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒาอย่างยั่งยืน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จะช่วยนำพาให้ประเทศชาติ ประชาชนและองค์กรเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป