ความยั่งยืน

นโยบายเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ภายใต้กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีหัวข้อนโยบายการสนับสนุนการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนี้