โครงสร้างคณะอนุกรรม การพัฒนาความยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนของบริษัทเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในปี 2560 บริษัทภายใต้การผลักดันของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืนสายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับบริษัท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2563 ทั้ง 15 เป้าหมาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยอาศัยอำนาจตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจึงมีมติให้แต่งตั้งบุคคลดังนี้รายนามดังต่อไปนี้ เป็นที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน ตามข้อเสนอของประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกำกับดูแลการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล