ความยั่งยืน

กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือสิ่งที่สำคัญต่อการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง จึงได้ประกาศนโยบาย กรอบการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยดำเนินงานภายใต้กรอบ

การทำงาน 3 เสาหลัก คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Health) และมุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home) บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน (Harmony) เพราะบริษัทเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิต” ที่ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย สามารถทำงานร่วมกัน ด้วยการยอมรับความต่าง หล่อหลอมพลังกาย พลังความคิด ทักษะ และความสามารถ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทาง มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs), หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles), แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000), Global Reporting Initiative (GRI), Down Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึง หลักความยั่งยืน เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้กำหนดเป็น กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Frame Work or Home of Sustainability) ดังรูป

เพื่อให้บริษัท บรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน บริษัท จะต้องดำเนินพันธกิจที่ท้าทาย โดยการบริหารองค์กรให้เป็นเลิศทางธุรกิจพร้อมกับสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการอำนวยความสะดวกให้ชุมชนสังคมมีความกินดี อยู่ดี มีความสุข สร้างการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล มีการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Supply & Value Chain) ที่ทันต่อสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนของโลก พร้อมกันนั้นจะต้องสร้างจิตสำนึกและการมีจิตสาธารณะให้อยู่ใน DNA ของบุคลากร โดยบริษัท นำหลักการที่สำคัญมาเพื่อเป็นแนวทางใช้ในการดำเนินธุรกิจได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy), ค่านิยมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CPG Values), Our Way (CPALL WAY for next 30 years), Total Quality Management (TQM), CP Excellence (แนวทางซีพีสู่ความเป็นเลิศ), The 10 United Nation Global Compact (UNGC), United Nation Development Goals (17SDGS) & United Nation Guiding Principles (UNGP), รวมถึงการเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด