ความยั่งยืน

กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 บริษัทดำเนินโครงการหลากหลายเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนมุ่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์ ดังนี้

มุ่งดำเนินงาน 7 Go Green

บริษัทมุ่งสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 7-Go Green ภายใต้การดำเนินงาน 4 แนวทาง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ประกอบไปด้วย 1) ร้านเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Store) 2) โลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistic) 3) นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Packaging) และ 4) ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Living) นอกจากนี้บริษัทยังปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่เป็นส่วนช่วยในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมกันนี้บริษัทยังมุ่งบริหารจัดการภายใต้แนวคิดของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยสนับสนุนการนำขยะจากพลาสติกมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ การสร้างอาชีพ และการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย ตลอดจนการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อแบ่งปันโอกาส พร้อมทั้งส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้การดำเนินโครงการที่หลากหลาย อาทิ โครงการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและเด็กพิเศษ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในชุมชน

ลดความเสี่ยงในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ

บริษัททบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการขององค์กร ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย ตลอดจนมีความสอดคล้องตามแนวปฏิบัติสากลที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและขับเคลื่อนองค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้เต็มศักยภาพ นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าตามลักษณะของการประกอบธุรกิจในแต่อุตสาหกรรมพร้อมทั้งดำเนินการติดตามผลและมีมาตรการจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อดำเนินการลดความความเสี่ยงของคู่ค้าและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าในกระบวนการจัดหาและบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งดำเนินงานด้านการพัฒนานวัตกรรม ภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นผู้นำองค์กรด้านนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างสรรค์การบริการ พร้อมทั้งมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมภายในองค์กร พร้อมทั้งยังได้มีการดำเนินงานด้านการส่งมอบโอกาสการมีสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภค ผ่านการยกระดับกระบวนการผลิตสินค้าที่มุ่งปรับปรุงคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์