ความยั่งยืน

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ปี 2562


ความท้าทาย


การดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชนซึ่งถือเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้า และคู่ค้าที่สำคัญต่อบริษัท ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิด ข้อกังวลจากชุมชนรอบ ๆ และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ทำลายความสัมพันธ์ในภาพรวมที่บริษัทมีกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่น ๆ ทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่การดำเนินงานของบริษัท หากไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน จึงเป็นประเด็นหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นและยั่งยืน

แนวทางการดำเนินงาน


ความไว้วางใจจากชุมชนและสังคมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัทจึงมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทกับชุมชน โดยกำหนดให้ชุมชนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ต้องตอบสนองข้อกังวลในทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การวางแผนก่อนก่อสร้าง การก่อสร้าง และการดำเนินงานหลังการก่อสร้าง เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากสังคม ชุมชนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นบริษัทไทยที่คนไทยภูมิใจ ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนดำเนินการได้ดังนี้

กรอบการดำเนินงานสร้างการยอมรับ ลดข้อกังวลจากชุมชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ทัศนคติ ความคาดหวัง และข้อห่วงกังวลของชุมชน ผ่านวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบการสื่อสารแบบสองทิศทาง เช่น การจัดทำโครงการวิจัย “CP ALL Brand Health Check” เพื่อเข้าใจถึงการรับรู้ ความรู้สึก ทัศนคติ และความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรวมถึงกลุ่มสังคม และชุมชนที่มีต่อบริษัททั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ทั้งก่อนการสร้างร้านสาขา โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า บริษัทดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็น รับฟังความคาดหวัง และข้อห่วงกังวลจากตัวแทนชุมชนหรือผู้นำทางความคิดของชุมชน สำหรับพื้นที่สำนักงานเขตหรือเทศบาลที่มีความเห็นให้ทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังผล     กระทบต่อชีวิตของผู้คน ชุมชนท้องถิ่นและต่อสังคม บริษัทปฏิบัติตามและให้ความร่วมมือครบร้อยละ 100   ซึ่งแนวทางในการตอบสนองความคาดหวังและข้อห่วงกังวลของชุมชน ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง ดังนี้

กระบวนการสร้างร้านสาขา ศูนย์กระจายสินค้า โรงงานที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวัลของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงาน บริษัทจึงเปิดช่องทางสำหรับรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลจากชุมชนผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย และเข้าถึง เช่น ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หน่วยงานรับข้อร้องเรียน (Call Center)  ช่องทางออนไลน์และสื่อทางสังคม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการแก้ไข การติดตามผลข้อร้องเรียนต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียน ข้อเสนอ และข้อห่วงกังวลของชุมชน ที่ถูกส่งเข้ามาทางช่องทางต่าง ๆ นำไปสู่การปรับปรุงและตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล โดยมีกระบวนการ ดังนี้

โครงการที่สำคัญ ปี 2562


โครงการศูนย์สนับสนุนชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  แบ่งปันโอกาสเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

1.สร้างงาน สร้างรายได้ในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน บริษัทส่งเสริมการจ้างแรงงานและผู้รับเหมาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ให้โอกาสการทำงานกับผู้สูงอายุในชุมชน รวมถึงสนับสนุนผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) และของดีของชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ รายย่อยนำสินค้าขึ้นชื่อของชุมชน มาจำหน่ายที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผ่านขั้นตอนพิเศษ โดยสินค้าต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อทดลองวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 5 สาขา หากยอดจำหน่ายผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนปกติในการขยายการวางขายผลิตภัณฑ์ไปยังสาขาอื่น ๆ ในจังหวัด ภูมิภาค ปัจจุบันมีสินค้าจากโครงการสินค้าชุมชนที่มีการขยายผลแล้วจำนวน 34 รายการ จาก 143 ชุมชน

2.มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนผ่านโครงการ 1 ร้าน 1 ทุนการศึกษา โดยในปี 2562 บริษัทกำหนดเป้าหมายร้านที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,000 สาขา เพื่อช่วยลดความ เหลื่อมล้ำและเสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทยสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่ง  เครือข่ายอาชีวศึกษารัฐบาล (สอศ.) เครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวม 174 แห่ง ทั่วประเทศ

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติ อบรม และฝึกซ้อมด้านอัคคีภัยชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับเสริมสร้างความปลอดภัยในเรื่องของอัคคีภัยในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างร้านเซเว่นอีเลฟเว่นกับชุมชน รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการใช้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัทตระหนักว่าเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้สร้างความเสียหายให้กับชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ อย่างมากมาย ซึ่งสาเหตุอาจเกิดขึ้นจากความเข้าใจในระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยของคนในชุมชนมีไม่เพียงพอ  บริษัทจึงดำเนินการ

1) อบรมให้ความรู้ และฝึกซ้อมเรื่องการดับเพลิงขั้นต้น ให้กับชุมชน และหน่วยงานราชการ รวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  เช่น ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

2)  สนับสนุนทีมงานเข้าช่วยเหลือชุมชนและสังคมเมื่อเกิดเหตุ เพลิงไหม้  เช่น  ในเดือนมีนาคม ปี 2562 บริษัทผลิตขวดแก้ว ริมถนนสายขอนแก่น-มหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น บริษัทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม โดยทีมตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Team – ERT) ของศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดขอนแก่น (DCขอนแก่น) เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการระงับเหตุเพลิงไหม้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ช่วยลดความสูญเสียเนื่องมาจากระยะเวลาในการระงับเหตุเร็วขึ้น เป็นต้น

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ตารางแสดงความพึงพอใจในการอบรมและฝึกซ้อมด้านอัคคีภัยชุมชน

อบรม และฝึกซ้อมด้านอัคคีภัยชุมชน (ราย)

ช่วยเหลือภัยพิบัติ (ครั้ง) 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —>  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2562